Beroepscode
Ik heb mij als gezondheidszorgpsycholoog te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Ik volg ook de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).


Beroepsgeheim

Ik heb als gezondheidszorgpsycholoog een beroepsgeheim en mag alleen informatie met andere zorgverleners delen met uw schriftelijke toestemming. In zeer bijzondere omstandigheden (bijv. in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor cliënt, psycholoog of anderen) kan het beroepsgeheim doorbroken worden.


Dossier

Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog verplicht een dossier van uw behandeling bij te houden. U heeft recht op inzage in het dossier en desgewenst een kopie hiervan. Een dossier wordt 15 jaar bewaard. U als cliënt heeft echter wel recht op vernietiging van het dossier. Ik kan dit verzoek weigeren indien vernietiging van het dossier schadelijk kan zijn voor u, voor mij of andere personen.


Klachtenregeling

Ik ben als gezondheidszorgpsycholoog aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging Gezondheids-zorg Psychologen (NVGzP).
Als u niet tevreden bent over de behandeling of mijn bejegening dan nodig ik u uit om dit met mij te bespreken. Als dit onvoldoende voor u oplevert kunt u over uw klacht contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP). 


Kwaliteitsbewaking

Door het bijwonen van symposia, congressen en studiebijeenkomsten, het volgen van cursussen (bij- en nascholing), collegiale intervisie, het les geven binnen het post doctoraal onderwijs (opleiding tot gz-psycholoog) en het bijhouden van mijn vakliteratuur houd ik mijn vakkennis up to date. Dit wordt eens in de 5 jaar ook getoetst bij de herregistratie van mijn kwalificatie als; gz-psycholoog (BIG), cognitief gedragstherapeut (VGCt), supervisor en leertherapeut (VGCt) en EMDR-practitioner (VEN).
Binnen de behandeling gebruik ik methodieken die ‘evidenced based’ zijn of ‘best practice’. De effectiviteit van de behandeling ‘meet’ ik in samenspraak met u af aan de mate waarin uw behandeldoelen zijn bereikt, en tegenwoordig ook door gebruik te maken van vragenlijsten (dit is sinds 2017 voor 15% van mijn caseload vanuit overheidswegen verplicht).


Privacy

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars om uw privacy volledig te kunnen waarborgen. Door het ondertekenen van een privacy-verklaring door u en mij kan er geen vertrouwelijke informatie bekend worden bij de overheid of zorgverzekeraar. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de site www.contractvrijepsycholoog.nl en via de folder van het KDVP (Privacybrochure voor clienten). 


Gegevensbescherming

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt, heeft de client recht te weten welke persoonsgegevens met welk doel verzameld worden. Bovendien heeft hij of zij recht op inzage van de persoonsgegevens. U hebt het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd. Ook hebt u recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit moet dan binnen 3 maanden uitgevoerd zijn. Ook kan op uw (schriftelijk) verzoek alleen een deel van het medisch dossier verwijderd worden. Psychologenpraktijk Menslief hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Het zgn. privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Menslief met persoonsgegevens omgaat.

De gegevens van mijn praktijk, inclusief een gedeelte van dossiervoering, worden verzorgd door ManageWare Pro, een vertrouwde organisatie van gegevensverwerking in de gezondheidszorg. ManageWare Pro is gecertificeerd en heeft een systeem voor informatiebeveiliging ingesteld conform NEN7510.

Mocht er op de een of andere manier sprake zijn van inbreuk op persoonsgegevens, dan dien ik dit bij te houden in een register dan opvraagbaar is voor de Autoriteit Persoonsgegevens en dien ik dit bovendien te melden als de inbreuk een risico met zich meedraagt.


Samenwerking

Ik ben lid van de vereniging PsyZorg Gelderse Vallei. Dit is een vereniging vóór en van Vrijgevestigde Gezondheidszorgpsychologen, Psychotherapeuten, Orthopedagoog-generalisten en Kinder- en Jeugdpsychologen NIP werkzaam in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ ) en de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) in deze regio.
Psyzorg zet zich in voor het bevorderen en veilig stellen van laagdrempelige, kwalitatief hoogwaardige, niet institutionele geesteljke gezondheidszorg (GGZ), en voor samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen, instellingen, gemeenten en andere organisaties betrokken bij de GGZ in de regio Gelderse Vallei. Het platform GGZ is hier een voorbeeld van, waar samen met de Huisartsengroep Gelderse Vallei, ProPersona, Indigo en andere organisaties wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op GGZ in de Gelderse Vallei, en een plan van aanpak om te komen tot afspraken rond het implementeren van behandelrichtlijnen, zorgpaden en ‘best practices’.
PsyZorg heeft afspraken gemaakt met de Huisartsengroep Gelderse Vallei over uitwisseling van informatie betreffende; verwijzingen (en terug-verwijzingen) en de behandeling. Uw toestemming hiervoor blijft van belang!
Ook zijn er afspraken gemaakt over de invulling van consultatie tussen de aangesloten huisartsen/POH-er-GGZ en de zorgaanbieders van Psyzorg.
Er wordt bij- en nascholing gegeven door leden van PsyZorg aan de huisartsengroep, sociale teams en Centrum Jeugd en Gezin (CJG).