Tarieven
Voor een intakegesprek, (individuele) therapiegesprekken en supervisie/leertherapie geldt een tarief van € 105,00 per sessie van 3 kwartier. Voor een telefonisch- of emailconsult tijdens de behandelperiode geldt een tarief van € 30,00. Niet tijdig afgezegde afspraken (minimaal 24 uur van te voren, uitgezonderd plotselinge ziekte) worden bij u in rekening gebracht en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Wanneer u de behandeling zelf wilt betalen, dan heeft u géén verwijzing van de huisarts nodig. De sessies worden eens in de 2 à 3 maanden in rekening gebracht, welke u binnen 14 dagen dient te betalen. Een betalingsregeling is bij uitzondering mogelijk.

Vergoeding van de behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
Sinds 2015 worden psychologische behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeente. Er is hierbij geen eigen bijdrage.
Menslief heeft sinds 2016 een contract afgesloten voor psychologische zorg met alle gemeenten vallend onder regio Foodvalley: Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. Om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen, moet er een verwijzing zijn van een (huis)arts zijn, van het sociaal team of van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Declaratie en vergoeding van de behandeling verloopt rechtstreeks tussen mij en de gemeente.


Vergoeding van de behandeling voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar
Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Ook bij zogenaamde contractvrije zorgaanbieders zoals ik.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Een verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk (of een medisch specialist kan hiertoe ook gemachtigd zijn door uw zorgverzekeraar). De datum van de verwijsbrief dient vóór het eerste face to face gesprek met mij te vallen. De verwijzing van uw huisarts blijft in uw dossier. Gegevens uit uw dossier kunnen alleen met uw toestemming ingezien worden door derden.
 • Er dient sprake te zijn van een ‘stoornis’ uitgedrukt in termen van een DSM- classificatie.
 • Echter niet alle classificaties worden vergoed uit het basispakket, mogelijk wel vanuit uw aanvullende verzekering. Dat zijn de zogenaamde aanpassingsstoornissen (bv. burn-out, gestagneerde rouw zonder een psychische stoornis), psychische problemen in het omgaan met een chronische ziekte en relatieproblemen.
 • Uw probleem moet veelal licht tot matig van ernst en niet complex zijn, waarbij sprake van een goed sociaal netwerk met een grote kans op herstel. Het kan ook gaan om ernstige, maar stabiele problematiek, die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeft. Bij het bepalen hiervan kunt u gebruik maken van mijn deskundigheid. Hierna maken we een inschatting van de tijd die we denken nodig te hebben om uw doelen te bereiken. Overigens kan deze in de loop van de behandeling bijgesteld worden.
 • Sinds 2014 wordt voor de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) de tijdsduur van de behandeling in de volgende 4 zgn. zorg-prestaties ingedeeld, waaraan vanaf 1 januari 2021 de volgende vaste NZA maximum tarieven zijn gekoppeld.
  • Basis Kort (BK): 294 minuten (ca. 5 gesprekken), maximumtarief € 522,13
  • Basis Middel (BM): 495 minuten (ca. 8 gesprekken), maximumtarief € 885,01
  • Basis Intensief (BI): 750 minuten (ca.12 gesprekken), maximumtarief € 1.434,96
  • Basis Chronisch (BC): 753 minuten (ca.12 gesprekken), maximumtarief € 1.380,49
   (N.B. Het tarief is berekend op basis van directe tijd (face to face) en indirecte tijd (e-mail of telefonisch contact, voorbereiding, verslaglegging, overleg, brief huisarts).
 • Wanneer bij de eerste of tweede sessie blijkt dat u niet in aanmerking komt voor één van bovengenoemde zorg-prestaties, dan wordt het zgn. onvolledig behandeltraject – tarief à € 228,04 gefactureerd (welke ook voor vergoeding in aanmerking komt). U kunt dan kiezen voor terugverwijzing naar uw huisarts of voor behandeling op eigen kosten (zie hiervoor).
 • Wanneer een behandeling de duur van de overeengekomen zorgprestatie ‘Basis Intensief’ overschrijdt, dan neem ik contact op met uw huisarts. Hij/zij kan u opnieuw een verwijzing geven voor de GB-GGZ of doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). Zonder vervolgverwijzing vallen de vervolgconsulten onder de onverzekerde zorg (OZP = Overig Zorg Product) en moeten door u zelf worden betaald.
 • Ook in 2020 kunt u de kosten pas aan het einde van de zorg-prestatie declareren bij uw zorgverzekeraar met de zgn. eindfactuur. Deze stuurt u zélf toe samen met uw privacy-verklaring.
 • Uw vergoeding van de eindfactuur wordt vanaf 18 jaar verminderd met uw eigen risico (basis = € 385,- of het deel dat hiervan nog openstaat) en hangt vervolgens af van het percentage dat uw zorgverzekeraar vergoedt bij zogenaamde contractvrije gz-psychologen. Bij een naturapolis varieert dit tussen de 60% en 75% en bij een restitutiepolis tussen de 85% en 100% van het gebruikelijke tarief. OZP consulten worden mogelijk vergoed uit uw aanvullende verzekering. Om niet voor financiële verrassingen te komen staan, is het raadzaam voorafgaand aan de behandeling te informeren bij uw zorgverzekeraar welk percentage zij vergoeden en welk ‘gebruikelijk tarief’ zij hanteren. Dit kan afwijken van het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarief. Bij vragen over deze ‘nogal ingewikkelde’ vergoedingenkwestie kunt u contact met mij opnemen.

Vergoeding GBGGZ bij niet
gecontracteerde zorgaanbieder
Zelf betalen
Wie betaalt? Zorgverzekeraar betaalt uit het basispakket:
- 60 tot 75 % bij naturapolis
- 85 tot 100% bij restitutiepolis

U betaalt het resterende percentage en uw eigen risico

U betaalt per consult van 50 min: € 105,00

Telefonisch/email consult: € 30,00

Eigen risico
ouder dan 18 jaar

€ 385,- = basis
Dit bedrag is hoger wanneer u een hoger eigen risico heeft afgesloten.
€ 0,-
Prestatie / Consult Per zorgprestatie

(BK, BM, BI, BC, onvolledig behandeltraject)

Per consult
Voorwaarden - verwijsbrief huisarts
- aanwezigheid DSM-classificatie
- licht tot ernstig, laag/matig risico, enkelvoudig en lage complexiteit
Geen
Kosten OZP 

€ 105,00
Mogelijk vindt vergoeding van OZP plaats uit uw aanvullend pakket 

€ 105,00
Kosten niet
nagekomen 
afspraak
€ 105,00 
Voor eigen rekening, niet vergoed door zorgverzekeraar
€ 105,00