Werkwijze algemeen
In het intakegesprek maken we kennis en wordt nader ingegaan op uw situatie en hulpvraag; uw klachten en krachten!! Desgewenst zullen een of meer vragenlijsten worden afgenomen; zowel ten behoeve van de diagnostiek als de zgn. beginmeting. Een diagnose zal worden gesteld. 
Uitgebreid staan we stil bij welke doelen u met de therapie wilt bereiken.
Wanneer u en ik beiden het gevoel hebben dat het ‘klikt’ worden vervolgens de mogelijkheden voor behandeling met u besproken, de behandelduur ingeschat (zgn. ‘zorgprestatie’) en een behandelovereenkomst opgesteld.

Tussen het intakegesprek en de start van de behandeling is geen sprake van een wachttijd.
Buiten de sessies is er mogelijkheid tot onderling contact via 'clientenlogin' en/of het telefonisch spreekuur. 

Wanneer langdurige en/of multidisciplinaire hulp (zgn. gespecialiseerde ggz) wenselijk is, wordt u terugverwezen naar de huisarts.


Werkwijze bij kinderen en jeugdigen
U als ouder(s)/verzorger(s) zal/zullen desgewenst betrokken worden bij de inventarisatie van de klachten en de krachten van uw kind, de hulpvraag en therapiedoelen van u voor uw kind en/of van uzelf als ouder. Op basis hiervan zal besloten worden of individuele therapie en/of ouderbegeleiding gestart zal gaan worden.
Bij individuele therapie van het kind zal u als ouder/verzorger mondeling en/of schriftelijk op de hoogte gehouden worden van het behandelverloop van uw kind. Indien nodig zal u bij de therapiesessie(s) worden uitgenodigd.
Bij ouderbegeleiding zullen er alleen gesprekken met u plaatsvinden.
Desgewenst wordt er contact met school gezocht; dit kan zowel tijdens de intakefase als tijdens de behandeling plaatsvinden.


Voortgang van de behandeling

Gedurende de behandeling zal samen met u, uw ontwikkeling in relatie tot de behandeldoelen (zoals beschreven in de behandelovereenkomst) gevolgd en geëvalueerd worden. Dit gebeurt altijd mondeling (veelal bij aanvang van elke sessie) en soms met gebruik van vragenlijsten (tijdens en aan het einde van de behandeling en/of zorgprestatie voor de zgn. effectmeting). Dit laatste is vanaf 2017 verplicht bij 15% van de caseload. 
Indien wenselijk (voor u en/of voor mij) kunnen uw partner of andere voor u belangrijke personen (bv. ouder(s), collega, vriend/vriendin, huisarts) bij het behandelproces betrokken worden. Altijd in overleg met u en met uw toestemming.

Tevens zal onze werkrelatie aandacht krijgen. Dit gebeurt in ieder geval op mijn initiatief, (al dan niet met gebruik van een vragenlijst), maar u kunt hiertoe desgewenst ook het initiatief nemen.

Wanneer wij aan het einde zijn gekomen van de behandeling en/of de zorgprestatie dan zal uw verwijzer door middel van een (uitschrijf)brief op de hoogte worden gesteld van het behandelverloop en de reden van afsluiten. Of er zal een verzoek worden gedaan voor een vervolg- of doorverwijzing. Dit gebeurt alleen met uw toestemming en akkoord met de inhoud van de brief.

Declaratie van de behandelkosten zal ook op dit moment plaatsvinden.